Daily Archives: 06/08/2019

Tụ điện hoạt động như thế nào?(How does the capacitor work?)

Nguyên lí hoạt động của tụ điện   Nguyên lý phóng nạp của tụ điện được hiểu là khả năng tích trữ năng lượng điện như một ắc qui nhỏ dưới dạng năng lượng điện trường. Nó lưu trữ hiệu quả các electron và phóng ra các điện tích này để …

Read More »